top of page
Website Chart

Компютърна графика

  • Професия „Организатор интернет приложения”;

  • Специалност „Електронна търговия”;

  • Разширено изучаване на Английски език;

  • ВТОРИ ЧЕ – РУСКИ

  • Дневна форма, 5 години на обучение;

  • Трета степен на професионална квалификация;

  • Балоообразуване: 3хНВО БЕЛ + 1хНВО МАТ + БЕЛ + МАТ

 

В своята работа организаторът интернет приложения използва различни WEB технологии, с помощта на които структурира съдържанието и създава връзки между различните му части, като спазва установените технически спецификации и стандарти;

Обработва графични изображения, което включва тяхното създаване,преобразуване от един формат в друг, мащабиране, оцветяване, създаване на композиции с помощта на специализирани софтуерни продукти за работа с растерна графика;

Създава стилови набори, като избира цвят, шрифт, размери на елементите на съдържанието и по този начин оформя цялостния дизайн на страниците.

Определя необходимото ниво на сигурност на приложенията и данните, избира протоколите, сертификатите и технологиите за комуникация според целите, предназначението и целевата група потребители на приложението;

Публикува готовите проекти в интернет, като използва програми за трансфер на файлове или вградените инструменти в програмите за администриране на сървъри;

Отговаря за актуалността на информацията, адекватното и професионално представяне на предлаганите продукти в електронния магазин.

Прилага различни методи за събиране на данни с цел проучване на пазари, потребителско поведение, потребности и др. В резултат на извършените проучвания прави предложения за оптимизиране на бизнес процесите;

Притежава умения за работа в екип, проявява отговорност, комуникира ефективно с колеги и клиенти, спазва срокове, има творческо и аналитично мислене, може бързо да се адаптира към нови задачи и да се справя в критични ситуации.

Владее чужди езици на ниво, позволяващо му да извършва ефективна комуникация по професионални теми, и да работи със специализирана документация, да разучава за кратко време постоянно обновяващите се технологии.

Притежава познания в областта на предприемачеството, умее да убеждава и представя аргументи в полза на своите идеи и решения. Сътрудничи си с екип от различни специалисти – програмисти, WEB разработчици, фотографи, продуктови мениджъри, рекламодатели, анализатори и маркетолози, работи съвместно с доставчици и изпълнители.

 

Професионалната подготовка включва обучение по Право, Финанси, Статистика,Счетоводство на предприятие,Програмиране,Електронна търговия, Интернет и уеб технологии, Маркетинг и други.

 

Всички ученици от професионални паралелки също задължително полагат матура по БЕЛ върху учебния материал от общообразователната подготовка в 11 и 12 клас.

Вторият задължителен изпит за тях е държавният им изпит за придобиване на квалификация по професия – по теория и практика на професията в три Варианта:

  • Писмена работа по изпитна тема – част Теория и индивидуално задание в част Практика;

  • Писмен тест по изпитна тема – част Теория и индивидуално задание  в част Практика;

  • Защита на Дипломен проект в теоретична и практическа част;

 

Зрелостниците могат да полагат изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните матури.  Резултатът от всеки успешно положен изпит се отразява в отделно удостоверение, а не в дипломата за средно образование.

 

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор интернет приложения“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Приложна информатика“   и в различни ВУЗ.

Завършилите обучение за придобиване на професионална квалификация по професията „Организатор интернет приложения“ притежават необходимите компетентности и могат да се явят на изпити за получаване на международно признатите професионални сертификати от групата на Microsoft Technology Associate Developer exams и на Adobe Certified Associate в оторизираните за целта тестови центрове.

bottom of page