top of page
Graphic Design

Компютърна графика

  • Професия „Компютърен график”;

  • Специалност „Компютърна графика”;

  • Разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК;

  • ВТОРИ ЧЕ - ФРЕНСКИ

  • Дневна форма, 5 години на обучение;

  • Трета степен на професионална квалификация;

  • Балоообразуване: 2хНВО БЕЛ + 2хНВО МАТ + БЕЛ + МАТ

 

Обучението в тази специалност има за цел учениците да придобият изобразителна и визуална култура , да съчетават новите технологии и класическите изкуства за максималното усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт.

Те получават основни познания и умения за създаване, обработка и манипулация на компютърни изображения, прилагат дигитални изображения за мултимедийна анимация.

Професионалната подготовка включва обучение по История на изкуството, Компютърна графика и мултимедия, Графичен дизайн и реклама, Графични техники и оформление на печатни издания, Композиция, Визуални изкуства и други.

В специфичната професионална подготовка се изучават предмети, които предоставят на учениците възможност за усвояване на софтуерни продукти за графична обработка като (Photoshop, Illustrator, Indesign); продукти за видео и мултимедия (Premiere pro, Flash professional); уеб дизайн, фотография.


Всички ученици от професионални паралелки също задължително полагат матура по БЕЛ върху учебния материал от общообразователната подготовка в 11 и 12 клас.

Вторият задължителен изпит за тях е  – по теория и практика на професията в триВарианта:

  • Писмена работа по изпитна тема – част Теория и индивидуално задание в част Практика;

  • Писмен тест по изпитна тема – част Теория и индивидуално задание  в част Практика;

  • Защита на Дипломен проект в теоретична и практическа част;

 

Зрелостниците могат да полагат изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните матури.  Резултатът от всеки успешно положен изпит се отразява в отделно удостоверение, а не в дипломата за средно образование.

 

Възможности за продължаване на професионалното обучение

 

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Компютърен график“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Аудио – визуални изкуства и техники“ и  в различни ВУЗ.

 

Учениците могат да се реализират у нас и в чужбина като специалисти във всички области, свързани с компютърната графика-печатни, рекламни и мутимедийни продукти, интернет сайтове.

 Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса. Завършилите тази специалност могат да работят като: графичен и мултимедиен дизайнер, илюстратор, рекламен агент, студиа за видео- и кинопродукция и др.

bottom of page