top of page
Above the Clouds

Организация на туризма и свободното време

 • Професия „ОРГАНИЗАТОР НАТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ”;

 • Специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”;

 • Разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК;

 • Втори ЧЕ - РУСКИ

 • Дневна форма, 5 години на обучение;

 • Трета степен на професионална квалификация;

 • Балоообразуване: 3хНВО БЕЛ + 1хНВО МАТ + БЕЛ + МА

 

Професионалната подготовка включва обучение по Екскурзоводско обслужване, Организация и функциониране на хотела,Туристическа анимация,Маркетинг в туризма, Отчетност и работа с документи и други.

Възможности за реализация:
Придобилите тази степен могат да развиват самостоятелен бизнес или да работят в туристически или туроператорски фирми.


Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да знае:

 • Да планира, организира, ръководи и контролира обслужването на туристите;

 • Да знае основните характеристики на пазарната икономика и действията в пазарни условия;

 • Да познава технологичните процеси, организацията и управлението на туристическите предприятия;

 • Да използва съвременните маркетингови и рекламни концепции;

 • Приложението на компютъра при осъществяване на туристически дейности

 • Да знае характеристиките и особеностите на различните видове туризъм – ваканционен, културен, екологичен, здравен и балнеоложки, спортен, селски и др.;

 • Да познава държавните икономически регулатори, имащи отношение към туристическия бизнес – данъци, такси, акцизи, валутни коефициенти, разчети с банките и т.н.

 • Да спазва професионалната етика и туристическото поведение.Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да може:

 • Да управлява туристически предприятия и техни подразделения;

 • Да създава нови продукти и услуги в туризма;

Всички ученици от професионални паралелки също задължително полагат матура по БЕЛ върху учебния материал от общообразователната подготовка в 11 и 12 клас.

Вторият задължителен изпит за тях е държавният им изпит за придобиване на квалификация по професия – по теория и практика на професията в три  Варианта:

Писмена работа по изпитна тема – част Теория и индивидуално задание в част Практика;

Писмен тест по изпитна тема – част Теория и индивидуално задание  в част Практика;

Защита на Дипломен проект в теоретична и практическа част;

 

Зрелостниците могат да полагат изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните матури.  Резултатът от всеки успешно положен изпит се отразява в отделно удостоверение, а не в дипломата за средно образование.

 

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор  на туристическата агентска дейност“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“   и в различни ВУЗ.

bottom of page