top of page
Art Class

Подготвителна група

Прием в подготвителна група 2024 -2025

За учебната 2024/2025 година  170 СУ "Васил Левски" в целодневна подготвителна група ще се приемат 25 деца. Кандидатстването ще се осъществява чрез централизираната система на Столична община на адрес:  https://kg.sofia.bg/isodz/

Приемът на деца в подготвителните групи в общинските училища се извършва през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ). 
 

Уважаеми родители,
Можете да изтеглите заявление за кандидатстване в ПГ от Вашия профил в ИСОДЗ и ПГУ, по образец от меню "Необходими документи" (за печат).

При записване, съгласно  чл. 15 (2) от Решение номер 69 / 14. 02. 2019 г., в сила от 18.03.2019 г. на Столичен общински съвет, се представят следните документи:

1. Лична карта на родител /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ адрес, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето. /издава се по служебен път/.  
2. Оригинал на удостоверение за раждане на детето.
3. Документи, удостоверяващи наличие на критерии, посочени в Раздел ІІІ „Критерии“, чл. 18 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
4. Подава се Декларация /по образец/, от родителя, в която удостоверява, че е запознат с: 

4.1. Правилника за дейността на училището, който се намира на сайта на училището в Рубрика „Документи“;
4.2. Медицинските документи за изследвания;
​4.3. Уведомлението за поверителност,  относно начина, по който 170 СУ събира и обработва лични данни на записващите се в ПГ ученици и техните родители/настойници​

 

Списък на медицинските изследвания и документи, които трябва да представят родителите при постъпването на детето в подготвителна група на 15 септември:
Лична здравна профилактична карта, издадена от личния лекар, в която трябва да бъде нанесена следната информация:
- Всички имунизации направени до момента на постъпване в училище.
- Профилактичен преглед за здравословното състояние на детето (наследствени заболявания, ТЕЛК, алергии, прекарани боледувания и др.). 
- Данни за антропометрични измервания (ръст, тегло).

 

Във връзка с предоставяне на информация за  записване, служебно представяне на информация за постоянен/настоящ адрес на детето, както и справка за семейно положение, следва да се запознаете с Уведомлението за поверителност за предоставяне необходимата информация относно начина, по който 170 СУ "Васил Левски"  събира и обработва лични данни за записващите се в ПГ  деца и на техните родителите/настойници.

 

 • Родителска среща за родители на деца, които ще кандидатстват в ПГ - 04.04.2024 г.

 • 08.04.24 г. – в ИСОДЗ  обявяване на свободните места и отключване на системата

 • От 08.04.2024 г. до 08.05.2024 г. – Регистриране и кандидатстване за ПГ  от родител  в ИСОДЗ  София за първо класиране

 • На 09.05.2024 г. в 12.00 часа - Заключване на системата. 

 • на 10.05.2024г.- Публикуване на резултатите  от първо класиране за уч.2024/25г

 • От 13.05.2024 г. до 23.05.2024 г. до 16.00 ч. записване на децата от  първо класиране

 • 23.05.2024 г. в 17.00 ч. - заключване на системата и обявяване на втори етап на класиране.

 • От 27.05.2024г. до 07.06.2024г.-до 16.00 ч. – записване след второ класиране

 •  На 07.06.2024 г - Заключване на системата в 17.00 часа и публикуване на резултатите трето класиране

 •  От 10.06. 2024г. до 21.06.2024г-  до 16.00 ч. Записване на класираните деца

 • От 22.06.2024г. до30.08.2024, 16.00 ч.  – Период без класирания

bottom of page