top of page
Art Class

Подготвителна група

Прием в подготвителна група 2023-2024

За учебната 2023/2024 година  170 СУ "Васил Левски" в целодневна подготвителна група ще се приемат 25 деца. Кандидастването ще се осъществява чрез централизираната система на Столична община на адрес:  https://kg.sofia.bg/isodz/

Приемът на деца в подготвителните групи в общинските училища се извършва през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ). 
 

Уважаеми родители,
Можете да изтеглите заявление за кандидатстване в ПГ от Вашия профил в ИСОДЗ и ПГУ, по образец от меню "Необходими документи" (за печат).

При записване, съгласно  чл. 15 (2) от Решение номер 69 / 14. 02. 2019 г., в сила от 18.03.2019 г. на Столичен общински съвет, се представят следните документи:

1. Лична карта на родител /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ адрес, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето. /издава се по служебен път/.  
2. Оригинал на удостоверение за раждане на детето.
3. Документи, удостоверяващи наличие на критерии, посочени в Раздел ІІІ „Критерии“, чл. 18 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
4. Подава се Декларация /по образец/, от родителя, в която удостоверява, че е запознат с: 

4.1. Правилника за дейността на училището, който се намира на сайта на училището в Рубрика „Документи“;
4.2. Медицинските документи за изследвания;
​4.3. Уведомлението за поверителност,  относно начина, по който 170 СУ събира и обработва лични данни на записващите се в ПГ ученици и техните родители/настойници​

 

Списък на медицинските изследвания и документи, които трябва да представят родителите при постъпването на детето в подготвителна група на 15 септември:
Лична здравна профилактична карта, издадена от личния лекар, в която трябва да бъде нанесена следната информация:
- Всички имунизации направени до момента на постъпване в училище.
- Профилактичен преглед за здравословното състояние на детето (наследствени заболявания, ТЕЛК, алергии, прекарани боледувания и др.). 
- Данни за антропометрични измервания (ръст, тегло).

 

Във връзка с предоставяне на информация за  записване, служебно представяне на информация за постоянен/настоящ адрес на детето, както и справка за семейно положение, следва да се запознаете с Уведомлението за поверителност за предоставяне необходимата информация относно начина, по който 170 СУ "Васил Левски"  събира и обработва лични данни за записващите се в ПГ  деца и на техните родителите/настойници.

 • На 27.03.23г. – в ИСОДЗ  обявяване на свободните места и отключване на системата

 • От 27.03.2023 г. до 11.05.2023г. – Регистриране и кандидатстване за ПГ  от родител  в ИСОДЗ  София за първо класиране

 • на 12.05.2023г.- Публикуване на резултатите  от I-во класиране за уч.2023/24г

 • От 15.05.23 г. до 26.05.23 г. до 16ч. записване на децата от  първо класиране

 • От 13.05.23г. до 26.05.23г.-до 17ч. – отключване на профилите  за II-ро класиране

 •  На 26.05. 23г.- Публикуване на резултатите  II-ро класиране

 •  От 29.05. 23г. до 9.06.23г-  до 16ч. Записване на класираните деца.

 • От 27.05.23г. до 9.06.23г.  до 17ч.–  отключване на профилите за III-то класиране

 • На 9.06.23г.- Публикуване на резултатите  III-то класиране

 • От 12.06.23г. до 23.06.23г.-  до 16ч. Записване на класираните деца.

 • От 26.06.23г. – Период без класирания

bottom of page