top of page
307189844_755465735885343_8602011760153775545_n.jpg

Прием 8 клас

За учебната 2024/2025 година  170 СУ "Васил Левски" в 8 клас  ще се приемат 78 ученици /3 паралелки/, както следва:

 

 • Специалност "Организация на туризма и свободното време", професия: Организатор на туристическа и агентска дейност с разширено изучаване на английски език, втори чужд език - руски. 

 • Специалност "Компютърна графика", професия: Компютърен график с разширено изучаване на английски език, втори чужд език - френски. 

 • Профилирана паралелка с профил " Предприемачески" с разширено изучаване на английски език, втори чужд език - руски език.

Кандидатстването ще се осъществява чрез централизираната система за прием на МОН на адрес: https://infopriem.mon.bg/home

 

Достъп до електронната платформа има всеки ученик чрез входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка и издадена от училището в което се обучава. 

Необходими документи за записване в 8 клас:
 

 • Заявление за участие в първи етап на класиране (по образец), с подредени желания;

 • Свидетелство за завършено основно образование.

 • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, се изисква само за кандидатстващите за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка – задължително за кандидатстване в 170 СУ ''Васил Левски''

 • Обявяване на списъци с разпределение на учениците по училища и зали. Предоставяне на учениците служебни бележки за полагане на изпити от НВО до 17.06.2024 г. /вкл./ Получават ги  в училището, в което завършват 7 клас.

 •  Оценяване на изпитните работи от НВО  - от 22.06. – 29.06.2024 г.

 • Обявяване на резултатите от НВО до 02.07.2024 г./ вкл/

 • Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 • Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 • Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 • Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите -  в училището, в което се обучава ученика – от 21 до 31.05.2024 г. вкл./изключение са изпити, които се провеждат в училища към Министерство на културата/

 • Дати за изпити за проверка на способностите:

 • Изобразително изкуство – 24.06.2024 г.

 • Музика – 25.06.2024 г.

 • Музика и физическо възпитание и спорт – 25 – 26.06.2024 г.

 • Физическо възпитание и спорт – 26 – 27.06.2024 г.

 • Подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. / ученици със СОП, насочени от РУО/ - 03 – 21 май 2024 г.

 • Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2024 г. вкл.

 • Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 08 – 10 юли 2024 г.

 • Обявяване на първи етап на класиране - до 12 юли 2024 г. вкл.

 • Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране- 15 – 17 юли 2024 г.

 • Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 19 юли 2024 г.

 • Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 22 – 24 юли 2024 г.

 • Обявяване на свободните места за трети етап на класиране - 25 юли 2024 г.

 • Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране - 26 и 29 юли 2024 г.

 • Обявяване на резултатите от третия етап на класиране до -30 юли 2024 г.

 • Записване на класираните ученици на трети етап на класиране - 31 юли и 01 август 2024 г.

 • Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране - до 02 август 2024 г.вкл.

 • Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране - 5 и 6 август 2024 г.

 • Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране - до 7 август 2024 г. вкл.

 • Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране - 8 - 9 август 2024 г.

 • Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране - до 12 август 2024 г. вкл.

 • Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране определя се от директора - до 11 септември 2024г.

Във връзка с предоставяне на информация за  записване, служебно представяне на информация за постоянен/настоящ адрес на ученика, както и справка за семейно положение, следва да се запознаете с Уведомлението за поверителност за предоставяне необходимата информация относно начина, по който 170 СУ "Васил Левски" събира и обработва лични данни за записващите се

в осми клас ученици и на техните родителите/настойници.

 

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година 

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година.

Писмо до родителите от  Началника на РУО гр. София.

bottom of page