top of page

Административни услуги

Индикативен списък на услугите, предоставяни от 170. СУ „Васил Левски”

Съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование


1. Училището извършва обучение на ученици от предучилищна възраст до 12 клас.
2. Прием на ученици от ПГ, 1 - 12 клас при наличие на свободни места.
3. Издаване на следните документи:


- Удостоверение за преместване. 
- Удостоверение за завършен ПГ. 
- Дубликат на Удостоверение за завършен ПГ. 
- Удостоверение за завършен клас. 
- Дубликат на удостоверение за завършен клас. 
- Удостоверение за завършен начален етап. 
- Дубликат на Удостоверение за завършен начален етап. 
- Удостоверение за завършено основно образование. 
-  Дубликат на Удостоверение за завършено основно образование. 
- Удостоверение за завършен първи гимназиален етап.
- Дубликат на Удостоверение за завършен първи гимназиален етап. 
- Удостоверение за завършен втори гимназиален етап. 
- Дублират на Удостоверение за завършен втори гимназиален етап. 

- Служебна бележка за допускане до ДЗИ.

- Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ.
- Диплома за средно образование. 
- Дубликат на диплома за средно образование. 
- Свидетелство за професионална квалификация. 
- Дубликат на Свидетелство за професионална квалификация. 
- Справка за изучавани учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки.
- Служебна бележка за допуснати  отсъствия на ученика в училище.

- Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

- Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.
- Удостоверение за осигурителния доход на служителите.(УП - 2)
- Удостоверение за осигурителен/трудов стаж. (УП- 3)


bottom of page