top of page
Art Class

Проекти

1.Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

https://web.mon.bg/bg/100788

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Назначен един непедагогически специалист – помощник на учителя в подготвителната група.  


 

2.Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

https://react.mon.bg/info

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
 

В 170 СУ „Васил Левски“ се работи по следните дейности от проекта:

  • Дейност 1 – Получени технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи – получени от МОН 20 бр. лаптопи за ученици и учители. Лаптопите бяха раздени по време на Ковид на ученици и/или учители за използване при провеждане на онлайн обучение.

  • Дейност 2 - Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. – Обучени са над 160 ученици от първи клас, през учебна 2022/2023 г. и през 2023/2024 година от учители по Информационни технологии за работа с компютър и за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Обученията се провеждат в извънучебно време и са в рамките на 4 часа.
    За обучението на учениците се издава сертификат.

  • Дейност 5 – Подкрепа за провеждане на допълнително обучение по учебните предмети, по които учениците имат пропуски в овладяването на учебния материал. Осигурява се провеждане на пакет от по 10 часа с ученици, които имат пропуски или слаб успех по учебните предмети БЕЛ, Математика, Ангилийски език и др. 

Нови дейности по проекта от учебната 2023/2024 г. - Провеждане на „Тренинги за социално – психологическа подкрепа“, провеждат се от външни специалисти – психолози, представители на службите по пожарна безопасност, полицията и др.,подпомогнат се от класните ръководители на паралелката. Тренингите  включват подкрепа и действия при евентуални случаи на пандемии и постпандемични състояния, заплаха от тероризъм в училищата, подкрепа при евентуални случаи на насилие, подкрепа при състояния на изострено чувство за заплаха на живота, бедствия и др.

  • Друга дейност – назначаване на помощник на учителя в подготвителна група, за който се осигуряват средства за възнаграждения по проекта.

  • Нова дейност - финансиране на допълнителни обучения по български език за децата от предучилищна възраст – провеждане на допълнително обучение по Български език за децата от подготвителната група в училището в рамките на до 70 часа за учебната година.

 

За участие в дейностите по проекта се попълват заявление от родителите на учениците за включване в дейностите по проекта. След приключване на проекта се попълват декларации за удовлетвореност от включването в проекта.

Кратка информация за проекта:

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Сформирани са 4 групи за обучение на учители за работа в дигитална среда.

Сформирани са 66 групи за обучение на 300 ученици за работа в дигитална среда в т.ч над 160 ученици от 1 клас. За 20 ученика в т. ч. и едно дете от Украйна беше организирано допълнително  обучение по различни предмети- БЕЛ, математика, история и цивилизация, география и икономика, АЕ.

Нови дейности по  проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

Над 100 000 ученици от училища във всички области на страната ще получат допълнителна социално-психологическа подкрепа по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, реализиран от МОН. Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като възможност за преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19.

С оглед новите реалности и предизвикателства Комитетът за наблюдение на програмата утвърди нови дейности, които ще бъдат реализирани до края на годината. Те включват тренинги за социално-психологическа подкрепа при различни видове кризисни ситуации. Предвидените дейности са пряко свързани както с превенция, така и преодоляване на негативните последици от преживени кризи и създаване на позитивна среда в училищата, която е предпоставка за по- висока мотивация за учене и по-добри образователни резултати . В училищата ще могат да се осъществяват обучения от външни специалисти, подпомогнати от класните ръководители. Тренингите могат да включват подкрепа и действия при евентуални случаи на пандемии и постпандемични състояния, заплаха от тероризъм в училищата, подкрепа при евентуални случаи на насилие, подкрепа при състояния на изострено чувство за заплаха на живота, бедствия и др. Новата дейност ще се реализира пилотно в училища с иновации в гражданското образование, като идеята е добрите практики да бъдат въведени и приложени и в останалите образователни институции. Освен учениците ще бъдат подпомогнати и над 2 000 педагогически специалисти и повече от 60 000 семейства на учащите се.

По проекта ще бъде подкрепено и включването на ученици от чужди образователни системи в училищната мрежа в страната, които вследствие на кризи се налага да мигрират, да се завръщат в България или да търсят убежище. Ще се изготви на методика за преподаване на български език на такива ученици, както и видео-учебно помагало – самоучител по български език. 1 500 учители от областите с концентрация на ученици от чужди държави през последната учебна година ще минат през специални обучения за работа с тях. Ще продължи и възможността за допълнително обучение по български език в детските градини. До сега тази подкрепа беше реализирана по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ като основа за преминаването в училищно образование.

Ще бъдат осигурени и средства за възнаграждения на наетия до момента педагогически и непедагогически персонал в детските градини по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ и финансиране на допълнителни обучения по български език за децата от предучилищна възраст.

Предвидена е и нова дейност насочена към интензивна работа с родители на деца от предучилищна възраст за намаляване на риска от преждевременно отпадане от образователната система.

https://web.mon.bg/bg/news/5301

3.Проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ 

https://oud.mon.bg/

 

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие.

 

Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM.

 

Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

 

Сформирани бяха 2 групи през учебната 2019/2020г. за повишаване на дигиталните компетентности на учениците.

Новосформирани са 4 групи по извънкласни дейности за учебната 2023/2024г. за повишаване на дигиталните компетентности на учениците:

-"Живот в компютърната мрежа"

-"Млад инженер"

-"Информационни технологии 1 и 2" 

По проекта предстои провеждане на обучения на 47 учители от 170 СУ на тема "Най-новите информационни технологии - основен фактор за качествено обучение" в гр.Кюстендил на 3-4 Ноември 2023.г 

4. Проект BG05M2OP001-2.015-0001  „Ученически практики - 2“  

Изпълнението на проект "Ученически практики – 2" подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). Организациите, предлагащи образование и обучение, трябва да предоставят съответните умения, които могат да помогнат младите хора да се справят с предизвикателствата на променящия се пазар на труда. Повишаването на качеството на ПОО минава през обвързване на обучението на обучаемите в институциите в системата на ПОО с формиране на умения, включително в реална работна среда. Проектът подпомага решаването на идентифицирани предизвикателства в ПОО в съответствие с приоритетите на националните стратегически документи в областта на ПОО. Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030) отчита като слаба страна затруднената реализация на трудовия пазар на завършилите поради недостатъчно съответствие на придобитите умения с изискванията на реалната икономика. Допълнителните практики на учениците и взаимодействието с работодателите ще повиши взаимния им интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.
Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

От училището участват 15 ученици в реални ученически практики в хотел и туристическа фирма. В училището има и 2 учебно – тренировъчни фирми.

5.Спечелен проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000130428 по Ключова дейност 1, „Мобилност“ на „Програма Еразъм+“, сектор „Училищно образование“. Проектът е насочен към образователна мобилност за ученици и учители с партньори от град Неапол, Италия. Ще се осъществяват пътувания на 10 учители и 20 ученици от 170 СУ, в периода Март-Април 2024г. 

Проектът е на обща стойност 64 911.00 евро и се финансира от "Програма Еразъм+".

6.ПРОЕКТ № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000130428 „Европейски стъпки към успеха“
Цели:

  • Повишаване на практическата подготовка, социалните и меки умения на учениците в гимназиален етап с профил „Предприемачески“

  • Развиване на практически, чуждоезикови и комуникационни умения на учениците в гимназиален етап с профил „Софтуерни и хардуерни науки“

  • Насърчаване на професионалното и личностно усъвършенстване на персонала чрез провеждане на тематична мобилност в сферата на устойчивото развитие.

170 СУ „Васил Левски“ Нови Искър реализира проект „Европейски стъпки към успеха“ 2023-1-
BG01-KA122-SCH-000130428, финансиран по Програма Еразъм +, Ключова дейност 1
„Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Училищно образование“.
Проектът си поставя следните цели:
• Повишаване на практическата подготовка, социалните и меки умения на учениците
в гимназиален етап с профил „Предприемачески“
• Развиване на практически, чуждоезикови и комуникационни умения на учениците в
гимназиален етап с профил „Софтуерни и хардуерни науки“
• Насърчаване на професионалното и личностно усъвършенстване на персонала чрез
провеждане на тематична мобилност в сферата на устойчивото развитие
За реализиране на посочените цели се предвижда осъществяването на следните дейности:
• Краткосрочна образователна мобилност на 20 ученици в гр. Неапол, Италия.
• Мобилност с цел курс и обучение на педагогически персонал – 10 лица в гр.
Неапол, Италия.
Партньорска организация в проект „Европейски стъпки към успеха“ е COSVITEC soc.cons. a r. l.
Cosvitec е център за изследване, обучение и професионално ориентиране с
нестопанска цел, създаден през 2001 г. в Неапол, Италия като консорциум, съставен от
Университета на Неапол „Федерико II“ и МСП.

bottom of page