top of page
Files

Документи

Учебни планове, правилници, наредби, стратегии, планове, правила, учебници, кодекси, програми, мерки, дейности на 170 СУ "Васил Левски", гр. Нови Искър

Нормативни документи

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки
Виж тук
Правила за вътрешно подаване на сигнали
Виж тук
Пропусквателен режим на 170 СУ
Виж тук
Заповед за определяне формите на обучение в 170 СУ
Виж тук
План за работа на училищен координационен съвет за справяне с насилието и тормоза в училище
Виж тук
Правилник за безопасна работа в интернет
Виж тук
План за работа на педагогическия съвет на 170 СУ
Виж тук
Програмна система в Подготвителна група на 170 СУ „Васил Левски“
Виж Тук
Правилник на вътрешния трудов ред на 170 СУ
Виж тук
Протокол от заседание на училищно настоятелство 2
Виж тук
Протокол от заседание на училищно настоятелство 1
Виж тук
Училищна програма по ГО, ЗО, ЕО, ИО
Виж тук
Училищен механизъм за обща и допълн. подкрепа
Виж тук
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи
Виж тук
Програма за превенция за ранно напускане
Виж тук
Правила и процедури при случаи на насилие и тормоз
Виж тук
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Виж тук
Набор от мерки за намаляване рисковете от Ковид
Виж тук
График на Консултации в начален етап за I срок
Виж тук
Консултации на учителите за среден и горен курс I срок
Виж тук
Заповед дневен режим
Виж тук
Отчет на стратегията на 170 СУ
Виж тук
Вътрешни правила за отпускане на стипендии
Виж тук
Годишен план на 170 СУ
Виж тук
Етичен кодекс на 170 СУ
Виж тук
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес
Виж тук
Мерки за повишаване на качеството на образованието в 170 СУ
Виж тук
План-програма по БДП
Виж тук
План за квалификационна дейност
Виж тук
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Виж тук
Правилник за устройството и дейността на 170 СУ
Виж тук
Процедура по предоставяне на достъп до обществена информация и заявление
Виж тук
Уведомление на учениците и техните родители във връзка с обработването на лични данни в качеството им на субекти на данни.
Виж тук
Уведомление на доставчиците и изпълнителите на външни услуги във връзка с обработването на лични данни в качеството им на субекти на данни.
Виж тук
Стратегия на 170 СУ
Виж тук

Заяления

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за основно образование
Виж Тук
Заявление за издаване на дубликат
Виж Тук
Заявление за отсъствия до 3 дни
Виж Тук
Заявление за отсъствия до седем дни
Виж Тук
Зявление за освобождаване от часовете по ФВС
Виж Тук
Заявление за преместване на ученици
Виж Тук
Зявлениие за приемане на ученик в 170 СУ
Виж Тук
Заявление за стипендия за отличен успех
Виж Тук
Зявление за стипендия за ученик с ТЕЛК
Виж Тук
Зявление за стипендия за ученик с един родител
Виж Тук
Заявление за социална стипендия
Виж Тук
Декларация от родителя за обучение онлайн
Виж Тук
Заявление от родителя за обучение онлайн
Виж Тук
bottom of page